Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rzeszowie: www.sp2.rzeszow.pl

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-24

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,

- zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

- zamieszczone informacje w postaci załączników są w formie skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do publikacji informacji.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-17.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: ----

Skróty klawiszowe:

- TAB – przejście do kolejnego elementu,

- SHIFT+TAB – przejście do poprzedniego elementu.

Informacje dodatkowe:

- podwyższony kontrast,

- możliwość powiększania liter,

- podświetlane linki,

- jasne tło,

- możliwość powiększania szablonu,

- możliwość zwiększania odstępów między literami.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pani Jolanta Lasota adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 748 23 10. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu:

Adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12

Tel.: 17 748 23 10

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa: www.sp2.rzeszow.pl

Dostępność architektoniczna:

  1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Kamińskiego oraz wejście boczne, od strony placu zabaw. Przy obydwu wejściach znajdują się schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
  2. Na terenie szkoły są miejsca parkingowe bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
  3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i szatnie) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
  5. W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toaleta).
  6. W szkole, w podstawowym zakresie, jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.