Czym jest Erasmus+?
Erasmus+ - program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, nauczycieli w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro.
W sektorze Edukacja szkolna programu Erasmus+ uczestnikami działań projektowych mogą być m.in. uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkół i innych instytucji, których działalność jest związana z edukacją szkolną, oraz kadra zarządzająca placówek oświatowych. O dofinansowanie projektów mogą starać się publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także jednostki samorządu terytorialnego, kuratoria oświaty, ośrodki doskonalenia nauczycieli, biblioteki, domy kultury oraz inne instytucje działające w obszarze edukacji szkolnej i na jej rzecz.
Zalety udziału w projektach:
1. Nawiązywanie nowych znajomości z rówieśnikami z innego kraju. Na wymianach uczniowie przebywają w mniejszych lub większych grupach i dzielą się doświadczeniami z młodzieżą z innych krajów.
2. Doskonalenie umiejętności językowych – nie ma lepszej okazji do sprawdzenia swojej znajomości języka angielskiego jak używanie go w codziennej komunikacji. Nie chodzi tylko o sytuacje szkolne, ale także o komunikację z zagranicznymi rówieśnikami i ich rodzinami w trakcie wymian.
3. Rozwój kompetencji miękkich – pojęcie to jest trudne do zrozumienia dla młodych ludzi, ale jest kluczowe w ich rozwoju osobistym. Kreatywność, współpraca w grupie, motywacja do działania, umiejętność zarządzania czasem – to tylko niektóre elementy, które są rozwijane w projekcie w sposób bardzo naturalny.
4. Rozwój osobisty – jest powiązany z kompetencjami miękkimi. Dzięki wyjazdom i przyjmowaniu u siebie gości uczniowie stają się bardziej otwarci, przełamują indywidualne bariery, np. stres w prezentowaniu własnej pracy czy też w posługiwaniu się językiem angielskim. Młodzi ludzie odkrywają także swoje mocne strony.
5. Poznanie nowych narzędzi i programów – w dobie powszechnej cyfryzacji koniecznym i naturalnym jest poznawanie nowych narzędzi. Pracując przy projekcie uczniowie korzystają z różnych programów i poszerzają swoje umiejętności cyfrowe.
6. Wymiana kulturowa – jest to z pewnością największa wartość dodana projektu. Uczniowie poznają odmienną kulturę, kuchnię, zwiedzają osobliwe miejsca.
7. Podniesienie świadomości i zdobywanie nowej wiedzy – projekt jest okazją do połączenia wiedzy z różnych dziedzin, zastosowania jej w praktyce czy też szlifowania nabytych wcześniej umiejętności.