biblio_1
biblio_2
Previous Next Play Pause
1 2

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY ZAPEWNIANIA UCZNIOM NIEODPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH - POBIERZ

Podręczniki - wykaz cen 2023-2024


Nasza biblioteka posiada bogaty księgozbiór, z którego mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej Szkoły.

W bibliotece realizowane są następujące zadania:
•    Rozwijanie kultury czytelniczej i informacyjnej uczniów.
•    Kształtowanie wśród uczniów umiejętności samodzielnego poszukiwania i użytkowania różnych form informacji.
•    Pomoc w wyszukiwaniu i korzystaniu ze źródeł, posługiwaniu się tradycyjnymi i elektronicznymi narzędziami wyszukiwania.
•    Umożliwianie uczniom i nauczycielom korzystania z wszelkich zgromadzonych dokumentów.
•    Pomoc w tworzeniu nowych informacji zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.
•    Organizowanie imprez czytelniczych, konkursów bibliotecznych, współorganizowanie uroczystości szkolnych.
•    Stwarzanie warunków do rozwijania własnych zainteresowań uczniów i przyjemnego spędzania wolnego czasu.
Wspierając działania edukacyjne szkoły mamy nadzieję, że biblioteka jest miejscem, przez które przechodzą wszystkie szkolne ścieżki.
Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.
1. Ze zbiorów biblioteki mają prawo korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.
2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, ale w uzasadnionych przypadkach nauczyciel – bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczanych pozycji.
3. Wypożyczone pozycje należy zwrócić przed upływem 14 dni.
4. Czytelnik ma prawo prosić o przedłużenie terminu zwrotu książki o dalsze 2 tygodnie.
5. Nie można wypożyczyć do domu słowników i encyklopedii.
6. Z w/w pozycji uczeń może skorzystać w czytelni.
7. Kasety video i płyty CD może wypożyczyć tylko nauczyciel.
8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik ma obowiązek odkupić ją lub zwrócić inną po uprzednim porozumieniu się z nauczycielem-bibliotekarzem.
9. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki należy oddać.
10. Godziny otwarcia biblioteki są podane na drzwiach wejściowych do biblioteki.
11. W bibliotece obowiązuje cisza, nie wolno wnosić do biblioteki kurtek, jedzenia i picia.
12. Każdy czytelnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu.

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW.
1. Regulamin jest integralna częścią regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych
2. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego, należy je zwrócić w ostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego.
3. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
4. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek i z tego tytułu może być obciążony kosztami.
Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.
5. Wypożyczający zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce ochronnej.
6. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku niczego pisać, zaznaczać, przyklejać.
7. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw.