PLAN PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ
ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W RZESZOWIE
NA ROK SZKOLNY 2021/2022


Świetlica jest podstawową komórką współczesnej szkoły realizującą funkcję opiekuńczo-wychowawczą. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie dzieciom właściwej opieki, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości dziecka.
Plan pracy świetlicy opracowany jest w oparciu o roczny dydaktyczno - wychowawczy plan pracy szkoły, a także zawiera zadania do wykonania wynikające z analizy potrzeb wychowanków i oczekiwań ich rodziców.
I. ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY
• Godziny pracy świetlicy 6.30 – 17.00;
• Dzieci do świetlicy przyjmowane są na podstawie wniosków;
• Ilość grup wychowanków uzależniona jest od liczby dzieci zapisanych do świetlicy i od wieku dzieci (klasy I–VI);
• Zajęcia programowe odbywają się w miarę możliwości w grupach wiekowych;
• Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców, opiekunów lub osoby upoważnione na podstawie pisemnych oświadczeń opiekunów prawnych.

RAMOWY  PLAN  DNIA ŚWIETLICY:

 6.30 ‑ 8.15     

Przyjmowanie dzieci do świetlicy. Sprawdzanie przygotowania do lekcji.
Aktywność własna dzieci – prace plastyczne, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe, gry stolikowe.

11.30 – 12.35  

Odpoczynek po lekcjach, gry stolikowe, aktywność własna dzieci.
Zabawy na świeżym powietrzu.

12.35 – 17.00  

Odrabianie zadań domowych, nauka własna, pomoc uczniom z trudnościami edukacyjnymi.
Zajęcia tematyczne zgodne z planem pracy.
Zajęcia umuzykalniające, zajęcia czytelnicze - wybrana literatura dziecięca. Zajęcia w kółkach zainteresowań.
Zabawy na świeżym powietrzu. Gry stolikowe, zabawy dydaktyczne, towarzyskie, zajęcia plastyczne, zajęcia komputerowe.
Zabawy ruchowe, zabawy tematyczne wg pomysłów dzieci,
zajęcia indywidualne, korzystanie ze środków audiowizualnych.