PLAN PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ
ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W RZESZOWIE
NA ROK SZKOLNY 2022/2023


Świetlica jest podstawową komórką współczesnej szkoły realizującą funkcję opiekuńczo-wychowawczą. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie dzieciom właściwej opieki, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości dziecka.

Plan pracy świetlicy opracowany jest w oparciu o roczne dydaktyczne, profilaktyczne i wychowawcze plany pracy szkoły, a także zawiera zadania do wykonania wynikające z analizy potrzeb wychowanków i oczekiwań ich rodziców.

I. ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY
• Godziny pracy świetlicy 6.30 – 17.00;
• Dzieci do świetlicy przyjmowane są na podstawie wniosków;
• Praca dydaktyczna i opieka odbywa się w grupach wychowawczych;
• Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców, opiekunów lub osoby upoważnione na podstawie pisemnych oświadczeń opiekunów prawnych.
Szczegółowe zasady zawarte są w Statucie Szkoły i Regulaminie Świetlicy.

RAMOWY  PLAN  DNIA ŚWIETLICY:

 6.30 ‑ 9.50     

Przyjmowanie dzieci do świetlicy. Sprawdzanie przygotowania do lekcji.
Aktywność własna dzieci – prace plastyczne, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe, gry stolikowe. Zajęcia tematyczne, realizacja innowacji pedagogicznej i różnych projektów.

11.30 – 12.35  

Odpoczynek po lekcjach, gry stolikowe, aktywność własna dzieci.
Zabawy na świeżym powietrzu.
Odrabianie zadań domowych.

12.35 – 17.00  

Odrabianie zadań domowych, nauka własna, pomoc uczniom z trudnościami edukacyjnymi.
Zajęcia tematyczne zgodne z planem pracy.
Zajęcia umuzykalniające, zajęcia czytelnicze - wybrana literatura dziecięca. Zajęcia w kółkach zainteresowań.
Zabawy na świeżym powietrzu. Gry stolikowe, zabawy dydaktyczne, towarzyskie, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe.
Zabawy ruchowe, zabawy tematyczne wg pomysłów dzieci,
zajęcia indywidualne, korzystanie ze środków audiowizualnych.

FORMY ORGANIZACYJNE ZAJĘĆ:
1. Dbałość o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny – zapoznanie się ze stanem zdrowia wychowanków, prowadzenie zajęć o tematyce zdrowotnej.
2. Nauka własna – odrabianie zadań domowych, praca indywidualna z uczniem mającym trudności edukacyjne, rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
3. Zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu –zabawy i odpoczynek na podwórku i boisku szkolnym, korzystanie z urządzeń na placu zabaw.
4. Zajęcia sportowe – gry i zabawy ruchowe, zręcznościowe, gry sportowe.
5. Zajęcia artystyczne – prace plastyczne, techniczne, zajęcia umuzykalniające.
6. Prowadzenie cyklicznych zajęć tematycznych:
• Kółko plastyczne (odpowiedzialna p. J. Nowicka, p. I. Mainka)
• Kółko kronikarzy szkolnych (p. I. Malinka, p. J. Nowicka)
• Kółko językowe (p.A. Partyka, p. A.Potera-Barłowska)
• Kółko młodego czytelnika – wybrana literatura dziecięca (p. A. Potera – Barłowska, p. I. Malinka)
• Koło miłośników gier planszowych - w ramach akcji „Zagraj z Markiem a nie z Androidem” (wszyscy nauczyciele)
7. Kształtowanie nawyków życia codziennego oraz rozwijanie samorządności – umiejętność zachowania się w różnych okolicznościach, dbałość o kwiaty i przedmioty codziennego użytku, współorganizowanie i czynne uczestnictwo w imprezach świetlicowych i szkolnych. Szczególne zwrócenie uwagi na utrzymanie higieny osobistej i czystości wokół siebie w związku z covid-19, przestrzeganie procedur.

TEMATYKA CYKLICZNA do planu pracy -
związana jest z obchodami rocznic i uroczystościami państwowymi, kościelnymi i szkolnymi, związana ze środowiskiem i otoczeniem dziecka:

TEMATYKA TYGODNIOWA

WRZESIEŃ

1. Witaj szkoło, witaj świetlico.  83 rocznica wybuchu II wojny światowej.
2. Bezpiecznie w szkole i w drodze do niej.
3. Kontrakt świetlicowy.
4. Wakacyjne wspomnienia – miejsca warte uwagi. Dzień chłopaka.

PAŹDZIERNIK

1. Światowy dzień zwierząt.
2. Dzień Edukacji Narodowej.
3. Pasowanie na świetlika. Dary jesieni.
4. Bez złości mamy więcej radości.

LISTOPAD

1. Wszystkich Świętych.
2. Dumni ze swojego pochodzenia..
3. Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania.
4. Dzień życzliwości i pozdrowień.
5. Andrzejki – staropolskie obrzędy i zwyczaje.

GRUDZIEŃ

1. Mikołajkowe zwyczaje. W oczekiwaniu na zimę.
2. Ozdoby bożonarodzeniowe.
3. Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce i na świecie.

STYCZEŃ

1. Żwawy krok w nowy rok. Karnawałowe zabawy.
2. Bezpieczna zima, bezpieczne ferie.

LUTY

1. Kraina wiecznego lodu.
2. Bezpiecznie w sieci. Bezpieczny Internet.
3. Książka moją przyjaciółką. Piękne zimowe baśnie.
4. Mruczący przyjaciele.

MARZEC

1. Savoir vivre na co dzień.
2. Wszystkim kobietom w dniu ich święta.
3. Fascynujący świat dinozaurów.
4. Żegnaj zimo, witaj wiosno. Międzynarodowy Dzień Lasów.
5. Teatralne ABC.

KWIECIEŃ

1. Wielkanocne tradycje.
2. Zdrowym być – zdrowo żyć.
3. Śmieci segregujesz, czystą planetę zyskujesz.
4. Jestem Polakiem – to brzmi dumnie. Majowe święta.

MAJ

1. Łąka i jej mieszkańcy. Sekretne życie pszczoły.
2. Dzień dobrych uczynków.
3. Moja rodzina – moje szczęście.
4. Światowy Dzień Kosmosu.
5. Dzień Dziecka. Święto Sportu.

CZERWIEC

1. Podwodny świat.
2. Podróże małe i duże.
3. Bezpieczne wakacje.

II. ZADANIA DODATKOWE
1. Współpraca z rodzicami
• Zapoznanie z organizacją pracy w świetlicy (spotkanie na początku roku szkolnego z rodzicami klas I).
• Czynny, codzienny kontakt z rodzicami, omawianie spraw wychowawczych w miarę potrzeb.
• Sondaż oczekiwań rodziców wobec świetlicy (ankieta).
2. Współpraca z dyrekcją, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, nauczycielem biblioteki, pozostałymi nauczycielami).
3. Współpraca i kontakt z innymi świetlicami na płaszczyźnie konkursowej.