RAMOWY ROZKŁAD DNIA (3,4- latki)

6.30 – 8.00    Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Kontakty indywidualne. Obserwacje pedagogiczne.

8.00 – 8.30     Zabawy integrujące grupę. Zabawy i ćwiczenia ruchowe.
8.30 – 9.00     Przygotowanie do śniadania. Czynności samoobsługowe. Śniadanie.
9.00 – 9.30     Realizacja zadań edukacyjnych z całą grupą zgodnie z tematyką programową.
Zajęcia kierowane inspirowane przez nauczyciela: aktywność poznawcza, językowa, plastyczna, muzyczna, ruchowa i zdrowotna.
9.30 – 10.00    Zabawy tematyczne w sali, zabawy inspirowane przez nauczyciela.
10.00 – 11.30   Gry i zabawy na świeżym powietrzu. Spacery i obserwacje przyrodnicze.
11.30 – 12.00   Przygotowanie do obiadu. Obiad I danie.
12.00 – 14.00   Przygotowanie do odpoczynku, odpoczynek poobiedni.
14.00 – 14.30   Przygotowanie do obiadu. Obiad II danie.
14.00 – 15.00   Zabawy i gry dydaktyczne. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Gry i zabawy ruchowe w sali lub na placu zabaw.
15.00 – 16.30   Zabawy w małych zespołach. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości.
16.30 – 17.00   Prace porządkowe w kącikach zainteresowań. Rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY ROZKŁ

8.30 – 9.00    Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowo-gospodarcze w sali, zabiegi higieniczno-sanitarne, promowanie nawyków prozdrowotnych. Śniadanie.

9.00 – 11.30     Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: zabawy, zajęcia, spacery, wycieczki i inne formy aktywności w sali i na powietrzu- stymulowanie rozwoju dzieci, wyzwalanie aktywności, tworzenie warunków umożliwiających zdobywanie nowych doświadczeń, wiedzy, umiejętności, postaw we wszystkich obszarach rozwoju.

11.30 – 12.00     Przygotowanie do obiadu: czynności porządkowe; zabiegi higieniczno- sanitarne. Obiad I danie.

12.00 – 13.30   Słuchanie bajek, zabawy relaksacyjne, realizacja zajęć dodatkowych, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, zabawy dydaktyczne, zajęcia o charakterze wychowawczym.

13.30– 14.00   Prace porządkowo-gospodarcze, zabiegi higieniczno-sanitarne, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków. Obiad II danie

14.00 – 17.00  Kontynuacja działalności edukacyjnej - zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe. Indywidualne lub grupowe wspomaganie i korygowanie rozwoju, zajęcia w małych zespołach, zajęcia o charakterze wychowawczym, pobyt na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

DOKUMENTY

 

PUNKT PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W RZESZOWIE

 

W naszym Punkcie Przedszkolnym funkcjonują dwie grupy: grupa dzieci młodszych 3 - 4 latki, grupa dzieci starszych 5 - 6 latki

Punkt Przedszkolny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 17.00.

W godzinach tych odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycieli, działania podejmowane z inicjatywy dzieci oraz bezpłatne zajęcia dodatkowe (rytmika, j. angielski, logopedia).

Wychowawcy pracują nad rozwijaniem i doskonaleniem dziecięcych kompetencji w zakresie umożliwiającym osiągnięcie przez wychowanków gotowości szkolnej. W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferuje się otwarty styl i aktywne metody nauczania. Nauczycielki tworzą sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy.

Sale zabaw i zajęć w przedszkolu są estetyczne i funkcjonalne, wyposażone w różnego rodzaju sprzęty, materiały i akcesoria pobudzające dziecko do zabawy i aktywności twórczej.

Przedszkole posiada również duży ogród, bogato wyposażony w bezpieczny i estetyczny sprzęt do zabawy.

Realizacja procesu edukacyjnego w naszym oddziale ma na celu stworzenie optymalnych warunków wychowawczych oraz wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi każdego wychowanka.

 

NAUCZYCIELE:

Grupa 3 - 4 latków

Regina Stadnik, Patrycja Szyszka

Grupa 5 - 6 latków

Małgorzata Dziubak, Dorota Trzyna

ZAJĘCIA DODATKOWE

W naszym przedszkolu odbywają się bezpłatne zajęcia dodatkowe:
- Rytmika: 2 razy w tygodniu. Prowadzący: Robert Walawender
- Zajęcia z katechezy w grupie dzieci 5-6 letnich: 2 razy w tygodniu. Prowadząca: Marta Pączek
- Zajęcia z języka angielskiego: 2 razy w tygodniu. Prowadząca: Aleksandra Kopera